ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อตกลงการใช้งาน

โปรดพิจารณาและปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้บริการของ Happix เมื่อท่านเริ่มใช้บริการ เราจะพิจารณาว่าท่านยอมรับเนื้อหาภายในข้อตกลงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื้อหาภายในข้อตกลงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า กรุณาอ่านข้อตกลงการใช้งานฉบับล่าสุดที่มีการเผยแพร่


เกี่ยวกับบริการของ Happix

สมาชิกจำเป็นต้องเข้าถึงหน้า Website เพื่อรับบริการจากเรา โดยยอมรับภาระค่าใช้จ่ายและเป็นผู้รับผิดชอบการใช้งานอุปกรณ์ ซอฟแวร์ หรือวิธีการสื่อสาร โดยทำการติดตั้งอุปกรณ์เหล่านั้นและใช้งานอย่างเหมาะสมด้วยตัวของท่านเอง Happix ไม่สามารถจัดเตรียมหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้งานอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเข้าถึง Website ของเรา ไม่ว่ากรณีใดๆในอนาคต Happix อาจมีการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบบริการชนิดต่างๆออก โดยไม่ขอรับรองความถาวรของเนื้อหา หรือการให้บริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ


เกี่ยวกับการสมัครสมาชิก

เมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิก กรุณาปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงลงในแบบฟอร์มสำหรับการสมัครสมาชิกและส่งข้อมูลให้แก่ Happix
 2. กรุณาปรับปรุงแก้ไขข้อมูลข้างต้นให้เป็นปัจจุบัน มีความเป็นจริงและถูกต้องอยู่เสมอ หากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าว หรือทาง Happix พิจารณาว่าท่านไม่ได้ทำการส่งมอบข้อมูลที่เป็นความจริงและมีความถูกต้อง Happix มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการลบบัญชีผู้ใช้และปฏิเสธการขอใช้บริการใดๆของท่านในอนาคต

ความระมัดระวังในการจัดการ ID และรหัสผ่าน

 1. กรณีที่ท่านสมัครเป็นสมาชิก ขอให้ท่านรับผิดชอบจัดการ ID และรหัสผ่านของตนเอง เราจะถือว่าการกระทำใดๆที่เกิดจากการใช้งาน ID และรหัสผ่านนั้นๆ เป็นความรับผิดชอบของสมาชิกผู้เป็นเจ้าของ ID หากเกิดกรณีที่ ID ของท่านถูกนำไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ ID และรหัสผ่านของท่านรั่วไหลไปสู่บุคคลที่สาม กรุณาติดต่อ Happix ทันที อนึ่ง กรณีที่การใช้งานเว็บไซต์เสร็จสิ้นลง กรุณาออกจากระบบทุกครั้ง Happix จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการรั่วไหลของ ID และรหัสผ่านของท่าน หรือการใช้งาน ID อย่างไม่ถูกต้องไม่ว่ากรณีใดๆ โปรดระมัดระวังในข้อนี้
 2. เมื่อสมาชิกทำการสมัครใช้บริการที่ทางบริษัทหุ้นส่วนเปิดให้บริการ เราจะเปิดเผยข้อมูลบางส่วนที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ Happix ให้แก่ผู้ให้บริการดังกล่าว เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นสำหรับการสมัคร การชำระเงิน หรือการจัดส่งสินค้า
 3. กรณีที่ Happix ได้รับการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับบริการต่างๆของบริษัทอื่นนอกเหนือจากที่เราเปิดให้บริการ เช่น บริการที่เกิดจากบริษัทหุ้นส่วน หรือการติดต่อสอบถามที่ถูกพิจารณาแล้วว่าควรให้บริษัทนั้นๆ เป็นผู้ตอบคำถามโดยตรง เราจะเปิดเผยเนื้อหาที่ได้รับการติดต่อสอบถาม ข้อมูลที่อยู่ E-mail หรือข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตอบคำถามแก่ผู้ให้บริการดังกล่าว
 4. หากมีการชำระเงินล่าช้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกท่านอื่น หรือบุคคลที่สาม เราจะเปิดเผยข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนไว้กับ Happix ให้บริษัทหุ้นส่วนทราบ เพื่อใช้ในการระบุตัวบุคคล เพื่อปฏิเสธการให้บริการแก่สมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานหรือสมาชิกที่ใช้บริการด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม

หน้าที่ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้

ข้อมูลทั้งหมด (เนื้อหา, บทความ, เสียง, ภาพถ่าย, รูปภาพ, ภาพเคลื่อนไหว, วิดีโอ, ตัวอักษร ฯลฯ) แม้จะเป็นเนื้อหาที่เปิดเป็นสาธารณะ หรือเป็นข้อมูลที่ได้รับมาเป็นการส่วนตัวก็ตาม สมาชิกจะต้องตระหนักว่าสิทธิ์ในข้อมูลเหล่านั้นเป็นของผู้ที่สร้างขึ้นมาเป็นผู้แรก (รวมถึงผู้ที่ได้รับการยกสิทธิ์ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สร้างคนแรกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย)การที่สมาชิกใช้ Happix เป็นสื่อในการลง, เปิดเผย ,นำเสนอข้อมูล ความรับผิดชอบทั้งหมดต่อการกระทำดังกล่าวจะตกเป็นของสมาชิก Happix จะไม่รับผิดชอบแทนท่านไม่ว่ากรณีใดๆ อนึ่ง ทางเราจะไม่รับรองความน่าเชื่อถือ, ความถูกต้อง, ความเหมาะสมของเนื้อหาที่สมาชิกทุกท่านลง, เปิดเผย, นำเสนอ หรือว่าแนบให้กับผู้อื่นโดยใช้บริการของเราเป็นสื่อกลางไม่ว่ากรณีใดๆเช่นกัน กล่าวคือ สมาชิกทุกท่านจำเป็นต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่า ท่านมีโอกาสถูกลงโทษ, ถูกฟ้องร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย, ถูกคัดค้านจากบุคคลที่สาม เกี่ยวกับข้อมูลที่สมาชิกทำการลง, เปิดเผย, นำเสนอ หรือแนบด้วยตัวท่านเอง

Happix จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากรายละเอียดในเนื้อหา หรือการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ และเพื่อให้ท่านสมาชิกปฏิบัติตามหน้าที่ ทางเราจึงขอห้ามไม่ให้ท่านกระทำพฤติกรรมดังต่อไปนี้

ในเบื้องต้น Happix จะไม่ทำการตรวจสอบเนื้อหาก่อน แต่กรณีที่มีการพิจารณาแล้วว่าจำเป็นต้องมีการตรวจสอบ ทางเรามีสิทธิ์ในการลบ หรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่ลงข้อมูลที่ถูกส่งผ่านบริการ สิทธิ์ในการลบนี้ หมายรวมถึงการลบเนื้อหาที่ผิดต่อข้อตกลงและเนื้อหาที่ถูกพิจารณาว่าก่อให้เกิดปัญหาด้วย

เมื่อมีการใช้งานข้อมูล สมาชิกต้องทำการพิจารณาความน่าเชื่อถือ, ความถูกต้อง, ความสมบูรณ์ ความเป็นประโยชน์ของข้อมูล และเป็นผู้แบกรับความรับผิดชอบหรือความเสี่ยงด้วยตัวท่านเอง

เมื่อ Happix พิจารณาแล้วว่าข้อมูลใดๆที่จำเป็นจะต้องส่งคำร้องตามกฎหมายและบทบัญญัติ, มีความจำเป็นต่อกระบวนการทางกฎหมาย, จำเป็นที่จะต้องให้ท่านรักษาข้อตกลงฉบับนี้อย่างเคร่งครัด, จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อรับมือกับการเคลมข้อมูลที่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม, หรือมีความจำเป็นต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและความปลอดภัยของทรัพย์สิน, สิทธิ, ชีวิต ร่างกาย หรือหน้าที่การงานของ Happix และสมาชิก Happix จะสามารถทำการบันทึก หรือเปิดเผยเนื้อหา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาได้

สมาชิกต้องทำความเข้าใจว่าระหว่างการส่งข้อมูลต่างๆรวมถึงเนื้อหาของบริการ ข้อมูลจะต้องผ่านเครือข่ายหลายชนิดก่อนจะถูกส่งไปถึงปลายทาง และต้องทำความเข้าใจก่อนใช้บริการของ Happix ว่า ข้อมูล (Data) , การเข้ารหัสที่จำเป็นต่อการเชื่อมต่อ, ข้อมูลที่เคลื่อนผ่านอุปกรณ์ ซึ่งขึ้นอยู่กับเครือข่าย, อุปกรณ์, หรือวัสดุที่ใช้เชื่อมต่อ มีโอกาสที่จะถูกเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น


เกี่ยวกับเนื้อหาที่ทำการส่งให้กับ Happix

Happix มีบริการที่เปิดให้สมาชิกจำนวนมากสามารถเข้าใช้งานได้ เช่น Trackback, การแสดงความคิดเห็น , การเข้าถึงเนื้อหาที่สมาชิกท่านอื่นส่งเข้ามาได้ เป็นต้น

กรณีที่สมาชิกส่งข้อมูลเข้าไปยังบริการที่สมาชิกจำนวนมากสามารถเข้าถึงได้นี้ จะถือว่าสมาชิกได้ยินยอมให้ Happix มีสิทธิ์ (อันครอบคลุมถึงการทำซ้ำ, เปิดเผย, ส่ง, แจกจ่าย, โอนมอบ, ให้ยืมต่อ, แปลภาษา, ดัดแปลง) ในการใช้งานข้อมูลดังกล่าวโดยไม่แสวงหาผลกำไรและไม่ครอบครองเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวทั้งภายในและภายนอกประเทศไทย(รวมถึงสิทธิ์ Sub-license)

นอกจากนี้ เราจะถือว่าสมาชิกไม่ได้ถือกรรมสิทธิ์ของผู้ประพันธ์เนื้อหาดังกล่าว อนึ่ง ข้อกำหนดนี้ไม่ได้เป็นการให้สัญญาว่า Happix จะอนุญาตให้สมาชิกท่านอื่นนำเนื้อหาดังกล่าวไปใช้งานได้


การชดเชยค่าเสียหายต่อ Happix

สำหรับการฟ้องร้องหรือการเคลมสินค้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยมีสาเหตุหรือมีความเกี่ยวข้องมาจากการส่งข้อมูลของสมาชิกภายในขอบเขตการให้บริการ, การใช้ประโยชน์จากบริการของสมาชิก, การเชื่อมต่อเข้าสู่หน้าให้บริการของสมาชิก, การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ของสมาชิก หรือการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามโดยสมาชิก ทางเราจะแก้ปัญหาโดยการเรียกร้องเงินและความรับผิดชอบจากสมาชิก

อนึ่ง กรณีที่ Happix ได้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเคลมหรือการฟ้องร้อง หรือได้ดำเนินการชำระเงินชดเชยไปแล้ว สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและเงินชดเชยดังกล่าว (รวมถึงค่าจ้างทนายที่ Happix ได้ทำการชำระไปก่อนหน้านี้ด้วย)


ขอปฏิเสธการนำบริการไปจำหน่ายต่อ หรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

ห้ามไม่ให้สมาชิกนำบริการใดๆของ Happix, การใช้ประโยชน์จากบริการ, ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการ ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปใช้ประโยชน์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า (ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนำไปใช้งาน, ใช้ซ้ำ, ทำซ้ำ, คัดลอก, จำหน่าย, จำหน่ายต่อ หรืออื่นๆ)


ข้อจำกัดในการใช้บริการ

Happix มีสิทธิ์ในการสร้างกฎข้อบังคับและกำหนดเงื่อนไขในการใช้บริการของสมาชิกได้ตามความจำเป็น Happix จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการลบ เนื้อหาความคิดเห็นของสมาชิก หรือเนื้อหาบนหน้าให้บริการ รวมถึงการไม่บันทึกเก็บ Trackback ไม่ว่ากรณีใดๆ

อนึ่ง Happix มีสิทธิ์ที่จะลบ ID หรือบัญชีสมาชิกที่ไม่ถูกใช้งานมาเป็นในระยะเวลาหนึ่ง กรณีที่ Happix พิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็น ทางเราสามารถแก้ไขปรับปรุงกฎข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการใช้บริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องทำการแจ้งสมาชิกล่วงหน้า


การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่ให้บริการ

กรณีที่ Happix พิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็น ทางเราสามารถทำการเปลี่ยนแปลง, ระงับ, ยกเลิกเนื้อหาของบริการต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง, ระงับ, ยกเลิกเนื้อหาของบริการต่างๆ Happix จะไม่รับผิดชอบต่อสมาชิกไม่ว่ากรณีใดๆ


การห้ามใช้บริการ

กรณีที่ Happix พิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็น ทางเรามีสิทธิ์ทำการลบ ID สมาชิก, รหัสผ่าน, บัญชีสมาชิก ห้ามการใช้งานบริการ และลบเนื้อหาภายในบริการของเรา สิทธิ์ของ Happix นี้ ไม่เพียงบังคับใช้ในกรณีที่ Happix พิจารณาแล้วว่าสมาชิกได้กระทำผิดกฎภายในข้อตกลงในการใช้งาน ผิดเป้าหมาย หรือกระทำการที่ไม่เหมาะสมต่อเจตนาของข้อตกลงในการใช้งานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงดุลยพินิจของทาง Happix ด้วย

กรณีที่ Happix พิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นต้องระงับการให้บริการแก่สมาชิกบางท่าน Happix สามารถทำการยกเลิกการใช้งาน ID ของสมาชิก ลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและไฟล์ที่ถูกบันทึกไว้ รวมถึงการห้ามไม่ให้สมาชิกท่านนั้นเข้าถึงข้อมูล, ไฟล์และบริการดังกล่าวได้ในอนาคต กรณีนี้ Happix จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการระงับการให้บริการต่างๆต่อสมาชิกท่านนั้นและบุคคลที่สามไม่ว่ากรณีใดๆ


การซื้อขายแลกเปลี่ยนกับผู้ประกาศขาย

การซื้อขายแลกเปลี่ยนกับผู้ประกาศขาย ผู้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สินค้า, โฆษณาชวนเชื่อภายในหน้าบริการ (รวมถึงการเข้าร่วมแคมเปญ หรือโปรโมชั่นต่างๆ) เป็นการดำเนินการภายใต้ความรับผิดชอบของสมาชิกและผู้ประกาศขายดังกล่าว กล่าวคือ สมาชิกและผู้ประกาศขายต้องรับผิดชอบต่อการชำระค่าสินค้า, การกำหนดเงื่อนไขสัญญา, การรับประกัน หรือ การค้ำประกันทุกอย่างในฐานะของผู้เกี่ยวข้อง Happix จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาในหน้าบริการ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการลงโฆษณานั้นไม่ว่ากรณีใดๆ


สิทธิ์ในทรัพย์สินของ Happix

สมาชิกจะต้องตระหนักถึงประเด็นดังต่อไปนี้


ข้อจำกัดด้านความรับผิดชอบต่อค่าเสียหายของ Happix

เราจะถือว่าสมาชิกยอมรับว่า Happix จะไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

 1. การใช้บริการ, หรือไม่สามารถใช้บริการได้
 2. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องใช้ในการซื้อขาย, การแลกเปลี่ยนสินค้า หรือการใช้บริการต่างๆ
 3. การถูกเข้าถึงหรือถูกเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง ภายในเนื้อหาที่สมาชิกได้ทำการส่งเข้ามา
 4. คำพูด, การส่ง, การกระทำของบุคคลที่สามภายในส่วนให้บริการ
 5. เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ, ความเสียหายทุกอย่างที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการให้บริการ

การแจ้งเตือนหรือการติดต่อ

กรณีที่ Happix พิจารณาแล้วว่าจำเป็นต้องแจ้งข้อมูล หรือติดต่อกับสมาชิกผู้ลงทะเบียน ID เอาไว้ ทางเราจะทำการติดต่อผ่านอีเมล์ ในกรณีที่สมาชิกพิจารณาแล้วว่าจำเป็นต้องติดต่อมายัง Happix จะต้องทำการติดต่อด้วยอีเมล์ผ่านช่องทางรับการติดต่อที่กำหนดไว้ตามกฎข้อบังคับของ Happix และไม่สามารถรับการติดต่อด้วยโทรศัพท์ หรือการมาเยือนด้วยตนเองได้

นอกจากการแจ้งข้อมูลแล้ว Happix สามารถติดต่อทางสมาชิกผ่านอีเมล์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ได้


เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

Happix ให้ความสำคัญกับทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามเป็นอย่างยิ่ง และถือว่าสมาชิกให้ความร่วมมือในการให้ความสำคัญกับทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามเช่นเดียวกัน หากมีกรณีที่พิจารณาได้ว่าผลงานของท่านถูกละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาส่งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้กับทาง Happix

Happix ไม่ขอรับรองในเรื่องการดำเนินการต่างๆ จากการส่งข้อมูลดังกล่าวเข้ามา


เกี่ยวกับการฝ่าฝืนข้อตกลงในการใช้งาน

กรณีพบเห็นสมาชิกผู้กระทำสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงในการใช้งานฉบับนี้ กรุณาติดต่อทีมงานของ Happix